लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली 

http://www.slbsrsv.ac.in