संस्कृत गीत - सरससुबोधा विश्वमनोज्ञा.......

संस्कृत गीत - सरससुबोधा विश्वमनोज्ञा.......गायक - श्री आनन्द मोहन जोशी 

https://www.youtube.com/watch?v=T4trfz9aIpI